Zajištění bezpečí a ochrany dětí

Podrobný provozní řád je k nahlédnutí u pracovníků MŠ Teddy Bear.

 

Povinnosti pedagoga a lektora:

 • zodpovědnost za bezpečnost dětí má pedagog či pověřená osoba od doby převzetí od rodičů do doby navrácení rodičům (pověřeným osobám).
 • usměrňovat chování a jednání dětí, předcházet konfliktům, nedovolit nošení nebezpečných předmětů a hraček do školy.
 • neodcházet od dětí !!!, v případě nutnosti si zajistit dohled jiné pracovnice školy.
 • při tělovýchovných aktivitách dbát zvýšené pozornosti, upozornit na nebezpečí.
 • při manipulaci s nůžkami či jinými nebezpečnými předměty zajistit dohled.
 • v šatně při převlékání stálý dozor nad dětmi, pomoc při oblékání a obouvání.

Při pobytu venku :

 • při vycházkách učitelka dodržuje pravidla bezpečného doprovodu dětí po chodnících v řízeném útvaru, dbá na bezpečné přecházení vozovky, seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě.
 • zahradní zařízení (skluzavky, průlezky) využívají děti jen pod dohledem učitelky.

 

Při mimořádných akcích (sportovní, kulturní akce, výlety atd.)

 • ředitelka rozhoduje o účasti na akci, o počtu dětí a doprovodu (popř. další způsobilé osoby) k zajištění bezpečnosti dětí.

 

Opatření při úrazu :

 • všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, případně přivolat lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení.
 • každý i drobný úraz bude zaznamenán v Knize úrazů.
 • o úrazu neprodleně informují ředitele školy a rodiče dítěte.
 • v případě úrazu s lékařským ošetřením je učitelka povinna vyplnit Protokol o úrazu – 3x a předat jej ředitelce školy.
 • jsme pojištěni u České pojišťovny.